Ouderbetrokkenheid vinden we enorm belangrijk bij De Zilvermaan Fazantenkamp. Dan gaat het niet alleen over het meewerken aan allerlei activiteiten en festiviteiten, maar ook over samenwerken, vertrouwen in elkaar en open communicatie. De komende jaren willen we hieraan nog meer aandacht geven. Met reden: ouders weten veel van de kinderen in onze klassen. Wij zien elk kind een paar uur per dag. We willen daarom heel bewust de kennis van de ouder inzetten, zodat dit de motivatie en de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Samen met ons team, de leerlingen én de ouders maken we de school.

Actieve ouders. Heel belangrijk.

Bij De Zilvermaan Fazantenkamp hebben we een activiteitencommissie, die meedenkt over allerlei praktische zaken. Deze commissie bestaat uit ouders, die actief meewerken aan verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals het kerstfeest, paasfeest, sinterklaasfeest en het eindejaarsfeest. De leden van de activiteitencommissie zijn gekozen door de ouders van de leerlingen van de school. Wilt u meer weten over de activiteitencommissie, of wilt u zelf lid worden, neem dan contact op met één van de leden.

De leden van de activiteitencommissie vindt u in onze activiteitenkalender.

Onze MR. Belangen behartigd.

Zoals elke school heeft De Zilvermaan Fazantenkamp een medezeggenschapsraad (MR). In de medezeggenschapsraad kunnen personeel en ouders direct invloed uitoefenen op de besluitvorming van het bestuur en directie. Een en ander betekent betrokkenheid en invloed op het gevoerde beleid op school. Taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld binnen een wettelijk kader (Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)).  De middelen waarover de MR beschikt zijn instemmingsrecht en adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. Daarnaast kan de MR zowel gevraagd, als ongevraagd advies geven. Zo heeft de MR bijvoorbeeld instemmingsrecht bij het vaststellen van de schooltijden, onderwijskundige doelstellingen, arbeidsomstandigheden en de schoolgids. Adviesrecht geldt bijvoorbeeld ten aanzien van aanstellings- en ontslagbeleid, vakantieregeling, lesrooster, besteding middelen, verbouwing, en onderhoud van de school.
De medezeggenschapsraad is daarmee een belangrijk orgaan in de schoolorganisatie. De MR van De Zilvermaan staat dus voor de belangen van de leerlingen, ouders en personeel. 

U kunt zich tot ons richten als u meer informatie wilt over de rol en functie van de MR, of als u andere (beleidsmatige) zaken bespreekbaar wilt maken. Vragen, opmerkingen,  klachten, adviezen en/of suggesties zijn altijd van harte welkom. U kunt zich wenden tot één van de leden van de medezeggenschapsraad of op het mailadres: mr.dezilvermaan@vechtstreekenvenen.nl 
We zijn er tenslotte voor u!

Voor de locatie Fazantenkamp bestaat de raad bestaat uit 2 ouderleden (gekozen door de ouders) en 2 personeelsleden (gekozen door het personeel van de school). De medezeggenschapsraad van de Zilvermaan Fazantenkamp heeft de volgende leden:
Oudergeleding:
Rob van der Wilt (voorzitter)                                   Mariken van Dijk (penningmeester)

                                           

Personeelsgeleding:
Peter van den Beukel                                             Charlene Wolters

           

De MR van de Zilvermaan heeft geen afgevaardigde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Vechtstreek en Venen.